Cập nhật chữ ký số
JSP Page
Cập nhật chữ ký số

Hướng dẫn cập nhật
Cập nhật chứng thư số chỉ hỗ trợ win 7 trở lên
Bước 1: Tải SmartSignGen_win7.rar cho win 7 trở xuống và hoặc SmartSignGen_win10.rar cho win 10
Bước 2: Giải nén và chạy file SmartSignGenToken.exe
Bước 3: Nhấn bất đầu để thực hiện cập nhật

Hỗ trợ
Sau khi cập nhật thành công thời hạn Chứng thư số.

Quý khách cần đăng ký thay đổi Chứng thư số với các dịch vụ mà Quý khách đang sử dụng (Kê khai thuê iHTKK, Kê Khai Hải quan điện tử, ...)

Java : java.rar
Download Teamviewer : TeamViewerQS.rar
Download UltraViewer : UltraViewer_setup_5.1_vi.rar
Mẫu hồ sơ : mauhoso.rar
Hỗ trợ: 19006276 nhánh 2